Аркинг эвэр

  • Arcing Horn ZHJ

    Arcing Horn ZHJ

    Агаарын цахилгаан дамжуулагч шугамын зэрэгцээ цоорхойнууд (цаашид зэрэгцээ цоорхой гэж нэрлэдэг ба мөн нуман эвэр гэж нэрлэдэг) аянгын хамгаалалт нь аянгын уналтын зөвшөөрөгдөх хязгаарт, төхөөрөмж ба тусгаарлагчийн хоорондох зай (утас) зэрэгцээ, аянга цахилгаан анивчих, сувгийн тэжээлийн давтамжийн нуман дахь цоорхой, тусгаарлагчийг нум шатаахаас хамгаалж, дахин хаалтын амжилтын түвшинг дээшлүүлнэ.